คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
February 28, 2019
ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562
February 28, 2019

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล”

Senate Talk1

27 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล” จัดโดย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำหรับเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.ฯ สภามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2561 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนงานต่างๆ ได้มีโอกาสรับทราบรายละเอียดของข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดเสวนาฯ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าเสวนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจจำนวน 200 คน

Recent post