โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP #22)
February 12, 2019
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุม โครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”
February 12, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม Temasek Foundation International – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management Southeast Asia Leaders’ Summit 2019

leader5

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม Temasek Foundation International – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management Southeast Asia Leaders’ Summit 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

โดยในวันที่ 12 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Presidents’ Roundtable on “Three top priorities” และในวันที่ 13 ได้เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ Panelist Discussion on “Opportunities in Entrepreneurship for Asean Universities โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการสำหรับมหาวิทยาลัยอาเซียน”

Recent post