ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม Temasek Foundation International – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management Southeast Asia Leaders’ Summit 2019
February 12, 2019
ม.มหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer จาก U-Multirank
February 12, 2019

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุม โครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”

pop2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะหัวหน้าชุดโครงการฯ กล่าวต้อนรับ และรายงานความเป็นมาชุดโครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย” สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ กล่าวเปิดการประชุม ณ Siam Meeting Room 1-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ นำเสนอผลงานชุดโครงการย่อย 6 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (2) นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง (3) นคราภิวัฒน์: เมืองน่าอยู่กับการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย โดย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (4) การศึกษาบัญชีการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร ภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ (5) แนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ (Dr. Marc Voelker) และ (6) แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา โดยทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นผู้สรุปประเด็นจากการสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยดังกล่าว และเป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

Recent post