มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Study Abroad Fair
February 27, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ
February 27, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International Neonatology Symposium 2019” (ครั้งที่ 10)

IMCPC201914

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเพิธีเปิด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International Neonatology Symposium 2019” (ครั้งที่ 10) และร่วมตอบประเด็นซักถามในข้อสงสัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มคุณภาพของงานวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Recent post