ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2019
February 8, 2019
ผู้บริหาร ม.มหิดล และ ผอ.รพ.รามาธิบดี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
February 9, 2019

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ( Retreat 2562)

reteat3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ( Retreat 2562) จากนั้นเป็นการพิจารณากำหนดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1-4 รวมทั้งหารือการกำหนดนโยบายการสนับสนุนส่วนงานตามผลการดำเนินงานตาม PA ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Recent post