คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาฯ แชนแนล จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”
February 7, 2019
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ( Retreat 2562)
February 8, 2019

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2019

IMG_8859_edited03

7 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2019 โดยมีผู้แทนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คือ นายชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย CST Awards และโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการฯ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี ประธานคณะกรรมการจัด และคณะกรรมการจัดการประชุม รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Together for the Benefit of Mankind เพื่อเป็นเวทีให้นักเคมีชาวไทยและนักเคมีจากทั่วโลกได้มีโอกาส พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันอันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ของงานวิจัยสู่สังคมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความจําเป็นของการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Bernard L. Feringa จาก University of Groningen, The Netherlands ผู้ได้รับรางวัล Nobel Laureate in Chemistry ในปี 2016 Prof. Dr. Leroy Cronin จาก University of Glasgow, United Kingdom และ Prof. Dr. Katharina Landfester จาก Max Planck Institute for Polymer Research, Germany มาเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) จํานวน 183 เรื่อง การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) จํานวน 599 เรื่อง กิจกรรมโครงการห้องเรียนดาว โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ให้กับคณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า 20 ท่าน กัมพูชา 10 ท่าน อินโดนิเซีย 10 ท่าน และประเทศผู้นำจีนอีก 3 ท่าน รวมทั้งหมด 43 ท่าน ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ 60 ปี ภาควิชาเคมี งานแสดงภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เล่าเรื่อง และตัวอย่างผลงานวิจัยพื้นฐานที่พัฒนาไปสู่นวัตกรรมเคมี อาทิ ชุดทดสอบภาคสนามสยาม แก๊สโซฮอล์ ชุดทดสอบสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเมื่อยและข้อเสื่อม ตลอดจนผลงานวิจัยด้านเคมีที่น่าสนใจอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Recent post