สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan
February 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
February 28, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

muic-pa13

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลง ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้อง 1210 ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post