คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยราชสุดา
February 21, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 7 “นโยบายพหุภาษาเพื่อพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสันติภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืน”
February 21, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

096F4C0E-4C4A-42D3-AAAE-78501D98D48B

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ว่า “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก ทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ และการที่เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี เพราะองค์ความรู้ในปัจจุบันไม่ได้เป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียว และเราจะต้องพร้อมรับการเรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดชีวิต หากเราไม่พัฒนาความรู้ ต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีความรู้ไม่เท่ากับผู้ที่เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา”

Recent post