สมาคมศิษย์เก่าพยายาลศิริราชฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 26 เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
February 14, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”
February 15, 2019

การประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและนักบริหารจัดการองค์ความรู้

happy10

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นเวทีเสวนาในประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวปิดและขอบคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 16 แห่ง จำนวน 60 ท่าน ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Time Zone ชั้น 5 โรงแรมเอทัส บางกอก กรุงเทพฯ

Recent post