คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
February 26, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
February 26, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานเสวนา พิพิธภัณฑ์ยุคดิจิทัล : เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21

U.S Culture06

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาพิพิธภัณฑ์ยุคดิจิทัล : เทคโนโลยี สมัยใหม่กับพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 (The Digital Museum : New Technologies and the 21sst (Century Museum) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิต ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกัน อเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian National Museum of African American History and Culture) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย คุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้อง 326 Mini Theathre อาคารศูนย์การเรียนรูมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดงานเสวนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 3 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านงานพิพิธภัณฑ์ของ ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิต ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกัน อเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม สู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมในอนาคต

Recent post