การฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 7 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)
February 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
February 28, 2019

สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือ และยกระดับขีดความสามารถในการทำวิจัยด้านอาหารโภชนาการ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

Recent post