สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “ข้าวปิ่นแก้ว-ข้าวสมเด็จพระสังฆราชทรงประทาน”
February 22, 2019
พิธีปิดกีฬา “OP Mahidol Games 2018”
February 22, 2019

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136

Screenshot_2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUN-QA Council) และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรทั้ง 8 ท่าน ใน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา

Recent post