คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ SPACE-F  โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
February 4, 2019
สถาบันฯ อาเซียน เข้าพบ WR Thailand (ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย) เพื่อปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการ
February 5, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA -Visit) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

na2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตอำนาจเจริญในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Recent post