คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ SPACE-F  โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
February 4, 2019
AIHD-WHO Meeting: future directions for long-term collaboration
February 5, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA -Visit) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post