สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานเสวนา พิพิธภัณฑ์ยุคดิจิทัล : เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21
February 26, 2019
วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
February 26, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล

S__11690103

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดยศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของศูนย์ฯ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลง ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคาร 1 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post