สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร

พิธีปิดกีฬา “OP Mahidol Games 2018”
February 22, 2019
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2561
February 25, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร

aihd-4

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “รูปแบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่มหานคร” จัดโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนได้ร่วมอภิปรายถึงทิศทาง ระบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร การเชื่อมโยงของระบบและกลไกบริหารจัดการระบบสุขภาพเขตเมืองระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะระบบและกลไกการบริหารจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานครต่อไป

Recent post