พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม” ให้กับนิสิตจุฬาฯ
February 28, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยาย เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”
February 28, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 1)

Recent post