คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ “โอกาส เรียนรู้ สู่การพัฒนา”
March 6, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
March 7, 2019

ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน (The 2nd Follow-up Meeting on Progress of Health Promotion Practices within Mahidol University)

health6

6 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวิรยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน (The 2nd Follow-up Meeting on Progress of Health Promotion Practices within Mahidol University) ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post