การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand”

สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ องค์กร Art for Cancer By Ireal จัดงาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019
March 7, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
March 7, 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand”

thai3

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Edge Hill University, University of Sussex, University of Brighton and Ambiental Technical Solutions ประเทศสหราชอาณาจักร National Center for Atmospheric Research ประเทศสหรัฐอเมริกา Professor Cherith Moses, Head of Department of Geography จาก Edge Hill University ประเทศสหราชอาณาจักร และคณะวิจัยจากประเทศไทย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัวของชุมชนรอบชายฝั่งในประเทศไทยต่ออุทกภัย วาตภัย และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนุนจาก Natural Environment Research Council (NERC) the Economic and Social Research Council (ESRC) ประเทศสหราชอาณาจักร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ประเทศไทย การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post