ผู้บริหารจาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนและเจรจาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
March 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน Financial Literacy
March 11, 2019

COSHEM จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง”

coshem-2

วันที่ 11 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง” จัดขึ้นโดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่ออบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ทราบถึง ข้อกฎหมาย แนวทางการทำงาน และวิธีการรใช้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆของในมหาวิทยาลัยด้วยความปลอดภัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post