มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
March 21, 2019
ดร.ปราณี ฟู่เจริญ ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลมหิดลทยากรประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
March 22, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Flu Voice : มหันตภัยไข้หวัดใหญ่ อาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ป้องกัน”

2B0D876D-B86C-4A45-A281-4F9632C1AC05

วันที่ 21 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิด งานเสวนา “Flu Voice : มหันตภัยไข้หวัดใหญ่ อาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ป้องกัน” การเสวนาครั้งนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นด้านการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในผลการวิจัยทางคลินิก และประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีผู้ร่วมเสวนาล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศึกษาไข้หวัดใหญ่ , ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ , นายแพทย์ สุรพันธ์ สิทธิสุข ผู้แทนสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล แพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์โรคหัวใจ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณศุภะลักษณ์ จตุเทวประสิทธิ์ ประธานชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตัวแทนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวาน และคุณจิระ ศุขโรจน์ สมาชิกสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ในปัจจุบันไข้หวัดใหญ่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยอันดับต้นๆ และยังคงระบาดหนักต่อเนื่องในทุกๆ ปี ถึงแม้จะรณรงค์มาโดยตลอด แต่ประชาชนยังขาดการรับรู้และขาดความเข้าใจในเชิงดูแลป้องกัน โดยวิเคราะห์จากสถิติของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ และโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด และโรคอ้วน 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Recent post