พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5”

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน “วันไตโลก”
March 14, 2019
สถาบันวิจัยประชาการและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan
March 15, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5”

pm09

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Environmental Collaboration and Conflict Resolution for Executives and Senior Managers Certificate Program) โดยทั้งนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครองสูงสุด นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post