สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือและทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Graduate School of Public Health, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น
March 6, 2019
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future
March 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

001

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ต้อนรับ Prof. David Wilkinson, Deputy Vice-Chancellor Ms. Nicole Brigg, Pro Vice-Chancellor Prof. Garry Falloon, Professor & Chair of Teacher Education, Department of Educational Studies และ Mr. Matthew Monkhouse, Director, Southeast Asia and Eurasia จาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือภายใต้กรอบคู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวนโยบายการดำเนินงานร่วมกันจัดตั้ง Mahidol-Macquarie Centre for International Education – MCIE ณ ห้อง OSM 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post