คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
March 21, 2019
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561 อดีตหน.ภาควิชานิติเวชฯ ศิริราช ผู้นำทีมแพทย์ชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตในมหันตภัยสึนามิด้วยมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
March 21, 2019

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้วิศวกรรมอาหาร “ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว” คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

1932019_190321_0049

วันที่ 15-17 มีนาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้วิศวกรรมอาหาร “ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว” คืนชีวิตให้แผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจาก สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกองค์กรเพื่อสังคมทุกภาคส่าน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฯ กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และนายโชติ สายยืนยง เลขานุการสหกรณ์ฯ กล่าวความเป็นมาของสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด และข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ด้านวิศวกรรมอาหาร ด้านการเกษตรยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้าน STEM ศึกษา ด้วยการนำศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการต่อยอดเพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนต่อไป

Recent post