คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต The Road to World Class Engineers

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมส่วนงาน เข้าร่วมการประชุม The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ครั้งที่ 14 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
March 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
March 28, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต The Road to World Class Engineers

eg06

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต “The Road to World Class Engineers” เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนักศึกษาต่อความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐาน Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) โดยมีทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงาน มีการบรรยายในหัวข้อ “Maker Mindset : Inspiration for being an Engineer” โดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จากนั้นเป็นเวทีสัมมนา ในหัวข้อ “Future of the Engineer” โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ start up มาร่วมแบ่งปันแนวคิด และประสบการณ์ดีๆในการทำงานให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post