พิธีเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University”

คณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เรียนรู้ภายในผ่านกระบวนจิตปัญญาศึกษา ในหัวข้อ HELLO MYSELF”
March 3, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ดีเคเอสเอช เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC
March 4, 2019

พิธีเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University”

2

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University” โดยมีวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาให้คำบรรยาย ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University” ประกอบด้วยโครงการย่อยที่เกี่ยวกับงานคลังของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกหลายโครงการ โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนงานนำร่องในการดำเนินการโครงการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรให้มีการพัฒนาโครงการไปยังส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการจัดอบรมให้กับส่วนงานดังกล่าวจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบริการต่างๆ ของธนาคารให้บุคลากรของส่วนงานได้นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมของมหาวิทยาลัย ทำให้การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

การอบรม “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University” เป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการ Mahidol Digital Convergence University ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่จะร่วมกันพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart University ต่อไป

Recent post