กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
March 11, 2019
วิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและชุมชนตำบลคลองโยง
March 12, 2019

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเจรจาความร่วมมือในโอกาสเยือน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

osaka-15

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เยือน Osaka University เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับ Center for Maternal, Fetal, and Neonatal Medicine ในด้าน Reverse Translational Research in Orthopedic Surgery and Sports Medicine, ด้าน Therapeutic Vaccine for Hypertension and Chronic Diseases และด้าน iPS Cell-derived Cardiac Cell Sheet ร่วมกับ Faculty of Medicine และ Hospital Center of Medical Innovation and Translational Research

นอกจากนี้ Prof. Kenta Kawahara, Executive Vice President ได้เจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมกับกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ คณะศิลปศาสตร์ ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และการร่วมมือทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับหลักสูตร Human Science ของ Osaka University รวมไปถึงความร่วมมือต่อเนื่องด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่าง Center for Japanese Language กับคณะศิลปศาสตร์ หลังจากที่ทั้งสองสถาบันได้มีหลักสูตรร่วมในด้าน MA in Japanese Studies ไปแล้วในปีที่ผ่านมา ภายใต้ MU-Osaka Joint Campuses ของสองสถาบัน

Recent post