ม.มหิดล – กระทรวงการต่างประเทศ หารือความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11
March 18, 2019
รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม “THE Thailand Rankings Masterclass”
March 19, 2019

ม.มหิดล – กระทรวงการต่างประเทศ หารือความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

CMMU1

18 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

การดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ซึ่งศูนย์อาเซียนฯ จะตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และมีหน้าที่หลัก คือ การประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

1) กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก) และ

2) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์อาเซียนฯ ที่ประเทศไทยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้ก้าวหน้า และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562

Recent post