สถาบันฯ อาเซียน ร่วมจัดเวทีนำเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

การบรรยายหัวข้อ “EdPEx: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22
March 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ประสานงานต่างประเทศ Osaka-Mahidol International Office ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
March 12, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมจัดเวทีนำเสนอนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

aihd6

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย จัดเวทีนำเสนอนโยบาย “รัฐบาลใหม่กับการรับมือสังคมสูงวัย ภาระที่คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญ” ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับนางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา จากสถานีวิทยุจุฬา เป็นผู้ดำเนินรายการเวทีนำเสนอนโยบายดังกล่าว โดยมีหัวหน้าพรรคและผู้แทนจาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และนายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้ดูแลนโยบายรัฐสวัสดิการ พรรคอนาคตใหม่ ร่วมนำเสนอนโยบายของพรรคใน 4 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และชุมชนสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งแนวคิดและนโยบายในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ สนใจ และใส่ใจให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องของสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ ระบบการออม การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณะที่รองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมสุขภาพ การนำระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้เกิดประโยชน์ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนอีกด้วย

Recent post