อธิการบดีร่วมงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ ประจำปี 2562
March 29, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3
March 29, 2019

อธิการบดีร่วมงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

line_138355925975060-1024x683

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนดีศรีมหิดลและนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ปาฐกถาพิเศษ โดยคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินปญโญ) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Recent post