นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รางวัล“ คนดีศรีมหิดล” ประจำปี 2561 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
March 21, 2019

นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รางวัล“ คนดีศรีมหิดล” ประจำปี 2561 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

DSC_8815

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการคัดเลือก “คนดี ศรีมหิดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการเฟ้นหาบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนอย่างดีเยี่ยมก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหิดล และสมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็น “คนดี ศรีมหิดล” ด้วยการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ชื่นชมและถือเป็นแบบอย่าง โดยรางวัล“ คนดีศรีมหิดล” ประจำปี 2561 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน มีผู้ได้รับคัดเลือก คือ นางสาวเสาวนีย์ เนาวพาณิช หัวหน้าหอผู้ป่วย ซี.ซี.ยู (หออภิบาลโรคหัวใจ) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเป็นนักวิชาการ มีความคิดที่จะวิเคราะห์ และปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จนปรากฏเป็นผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย และองค์กร นอกจากนี้ คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช ยังได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการต่างๆ อาทิ กรรมการทีมสหสาขาในการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมาย กรรมการและเลขานุการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้เยี่ยมสุ่มตรวจและติดตามปฏิบัติการช่วยชีวิตการพัฒนาการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ST segment elevation Myocardial Infarction) โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้สร้างเป็น Web-base ผลลัพธ์ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด real time ทันท่วงที ถูกต้องแม่นยำสูง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากงานวิจัย เรื่อง “ทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช” ส่งผลให้ได้รับรางวัลโครงการติดดาว พ.ศ.2553 และ รางวัลผลงาน R2R ดีเด่นระดับตติยภูมิ พ.ศ.2554 นอกจากนี้ ยังเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลมหิดล รางวัลพยาบาลดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น อีกด้วย

คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คุณเสาวนีย์ กล่าวด้วยความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด เมื่อได้เข้ามาเรียน พบว่าไม่ใช่แค่เพียงอาจารย์สอนหนังสือให้นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีปัญญาเท่านั้น แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัยยังได้สอนให้เป็นผู้ที่มีความแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ ให้รู้คุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก ความเชื่อมั่นต่อองค์กร พร้อมเสียสละทุ่มเทในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

            สำหรับหลักในการใช้ชีวิตในการทำงานนั้น คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช กล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ เนื่องจากเป็นคนที่มีความอดทน ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเหมือนจะล้มหรืออะไรก็ตาม จะลุกขึ้นมาได้ใหม่ตลอด ใช้หลักแบบนี้ในการทำงานตลอด เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหนักหนาสาหัสแค่ไหน เราก็จะฝ่าฟันไปได้จนประสบความสำเร็จ งานที่ทำเป็นงานพยาบาล ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย งานที่ทำจึงค่อนข้างหนัก แต่โดยภาพรวมแล้วรู้สึกรักในงานที่ทำ เป็นงานบริการพยาบาลที่ได้เจอทั้งแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ได้เจอทุกวิชาชีพ เหมือนเราได้เพื่อน ได้กัลยาณมิตรจากตรงนี้ ตัวเองอยู่ศิริราชมา 20 กว่าปี แต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อาจมีเถียงกัน ทะเลาะกัน หรือว่าขัดแย้งกันบ้าง แต่สุดท้ายก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในบ้าน

คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช มีคติประจำใจ คือ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จึงต้องพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด สำหรับหลักการครองตน ครองคน ครองงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ตัวเองเชื่อว่าอย่างแรก ต้องรักในงานที่เราทำ รักในวิชาชีพ แล้ว เราก็จะรักหน่วยงาน รักองค์กร รักทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานที่เราทำ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นหน่วยงาน หรือองค์กรของเราก้าวหน้า พัฒนา และเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้หน่วยงานดีขึ้น โดยจะพยายามแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหา หรือพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอด อีกสิ่งหนึ่งก็คือ ขอให้มีความอดทน อยากให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีความอดทน เนื่องจากว่าบางครั้งในการทำงานก็ต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรค อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จึงต้องมีความอดทน และที่ขาดเสียไม่ได้คือเรื่องของการสื่อสาร ซึ่งบางทีเราอาจมีทะเลาะกันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง ถ้าเราพยายามสื่อสารกันตลอด ก็จะไม่มีปัญหา

“ตอนนี้ตัวเองพยายามผลักดันงานที่ทำให้มุ่งสู่ CSR มากขึ้น กล่าวคือจะมุ่งผลประโยชน์ให้กับผู้ป่วย และญาติให้มากขึ้นในเชิงรุก ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการให้บริการเชิงรุกสำหรับผู้ป่วยและญาติในเรื่องของการฟื้นคืนชีพ และการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ผลงานของตัวเองที่ทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่สุด คือ เรื่องระบบการจัดการบริการ การดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน เนื่่องจากว่าสมัยก่อนยังไม่เคยมีระบบนี้มาก่อน เพราะเราได้เป็นผู้ผลักดัน และมีส่วนสำคัญทำให้เกิดระบบที่เชื่อมโยงไปกับเครือข่ายต่างๆ ของประเทศไทย ที่นอกเหนือไปจากอาณาเขตรอบๆ โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการทำงานในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย CCU ให้มีมาตรฐานการดูแลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดีใจที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการรางวัล “คนดีศรีมหิดล” นี้ เพราะจะทำให้บุคลากรได้มีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น รางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จของบุคลากรทุกคนในหอผู้ป่วย CCU งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช กล่าวทิ้งท้าย

Recent post