สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา
March 28, 2019
อธิการบดีร่วมงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561
March 29, 2019

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ ประจำปี 2562

webmaster-05

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 หลักสูตร “การทำ SEO แบบมืออาชีพ : Backlink Strategy” ให้สามารถเกิดความสำเร็จในการจัดอันดับ Ranking ด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย Webometrics Ranking of World Universities เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงานที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติให้ได้มาซึ่ง Backlinks ที่ดี มาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละส่วนงาน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post