สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดลพบุรี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพปฏิบัติภารกิจในฐานะ AUN-QA Council และ AUN-QA Chief Quality Officers’ Meeting 2019 (CQOs) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
March 8, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)
March 8, 2019

สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดลพบุรี

mou07

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และ พญ. ประนอม คำเที่ยง อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมและประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของจังหวัดลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน

ในการประชุม ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้บรรยายถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆของสถาบันฯ รวมถึงพันธกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่จะมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกในด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ โดยสถาบันฯได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนทางวิชาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่องานระหว่างคณะ วิทยาลัย และสถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมกันผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่สามารถพัฒนานโยบายสุขภาพและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้เกิดการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามนโยบายสังคมสูงวัย (MU Ageing Policy Watch) โดยจะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว) ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการรองรับสังคมสูงวัย และเพื่อสื่อสารทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันฯมีคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพ การให้คำปรึกษาทางวิชาการในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาสุขภาพตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)

ด้านนพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นและความต้องการของระบบสุขภาพของจังหวัดลพบุรีว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของจังหวัดลพบุรีซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของชาติพันธ์และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งต้องการรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย โดยต้องการให้เกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆนอกเหนือไปจากภาคสาธารณสุข ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยคาดหวังว่าจังหวัดลพบุรีจะสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักการของการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งจะครอบคลุมทุกมิติ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและการปกป้องทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยต้องการให้เป็นต้นแบบในระดับประเทศและสามารถขยายผลนำเสนอในระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของจังหวัดลพบุรีและจะมีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในอำเภอนำร่องของจังหวัดลพบุรี โดยสสจ.ลพบุรีจะขอเชิญทางสถาบันฯได้ส่งคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมให้คำปรึกษาทางวิชาการ การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข รวมถึงการทำวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดลพบุรีดังกล่าว

Recent post