ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
March 7, 2019
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดลพบุรี
March 8, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพปฏิบัติภารกิจในฐานะ AUN-QA Council และ AUN-QA Chief Quality Officers’ Meeting 2019 (CQOs) ณ ประเทศฟิลิปปินส์

aun-1

เมื่อวันที่ 3 และ 7 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมประชุม AUN-QA Council ในฐานะกรรมการใน AUN-QA Council วาระปี 2019-2020 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และในวันที่ 6 มีนาคม 2562 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมประชุม AUN-QA Chief Quality Officers’ Meeting 2019 ณ University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ AUN-QA ในช่วงต่อไป

Recent post