งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา” ครั้งที่ 2
March 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย
March 6, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือและทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Graduate School of Public Health, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น

aihd-4

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Asst.Prof.Dr. Seo Ah Hong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kenzo Takahashi และ Dr. Kyoko Sudo, Graduate school of Public Health, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเพื่อหารือและทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ

มหาวิทยาลัย Teikyo ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาตลอดสองปีที่ผ่านมา เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน และในครั้งนี้ Prof. Dr.Kenzo Takahashi และ Dr. Kyoko Sudo ได้มาเยี่ยมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มข้นกว่าเดิม โดยจะขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานวิจัยร่วมกันกับ #AIHD เช่น ในเรื่องการดูแลสุขภาพมารดาและทารก การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ได้เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วม Harvard Lectures ที่มหาวิทยาลัย Teikyo จัดขึ้นทุกปี จำนวน 8 sessions ซึ่งปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนประมาณ 850 เหรียญสหรัฐ แต่ยินดีให้การสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และแนะนำที่พักใกล้มหาวิทยาลัยที่มีราคาถูก ทั้งนี้จะไปปรึกษาทางผู้บริหารเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสถาบันการพัฒนาสุขภาพอาเซียนโดยการถ่ายทอดผ่าน VDO Teleconference ในอนาคต

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเสนอพันธกิจใหม่และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการของสถาบันฯในอนาคตอันใกล้ ซึ่งทาง Prof. Dr. Kenzo Takahashi ได้ให้ความสนใจอย่างมาก และจะนำเรียนกับคณบดี Graduate School of Public Health, Teikyo University และจะเรียนเชิญคณบดีของ Graduate School of Public Health, Teikyo University มาเยี่ยมสถาบันฯ ในการเจรจาการต่อสัญญาความร่วมมือกับทางสถาบันฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

Recent post