พิธีเปิด “Kyoto University On-Site Laboratory at Mahidol University for Educational and Research Collaboration in Environmental Studies”
March 8, 2019
พิธีเปิดหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
March 8, 2019

เสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”

women5

วันที่ 8 มีนาคม 2562 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนาครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากในวันนี้เป็นวันสตรีสากล โดยมีคุณจรินทร์พร จุนเกียรติและ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมการเสวนา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post