ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำดี เพื่อม.มหิดล

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล บรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ในโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง (AMP) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการจัดการ
March 20, 2019
MU SHARING Festival 2019: SHARING HERO​
March 20, 2019

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำดี เพื่อม.มหิดล

award

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ สำเร็จการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 Certificate of Proficiency สาขา Periodontics U. of Texas, Health Science Center at Houston, Dental Branch. U.S.A. พ.ศ. 2522 Master of Science U. of Texas, Health Science Center at Houston, Dental Branch. U.S.A. พ.ศ. 2522 และอนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2540

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจ และไม่เคยคาดฝันว่าตนเองจะได้รับ รู้สึกว่ารางวัลนี้ไกลตัว ครั้งแรกที่รู้จักรางวัลนี้คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ท่านได้รับรางวัลนี้ หมอก็รู้สึกดีใจและยินดีไปกับท่านด้วย หมอคิดว่าท่านอาจารย์อิศระ เป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งคณะทันตแพทยศาตร์ และเป็นคณบดีท่านแรก ท่านจึงได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยมอบรางวัลนี้ให้ ยิ่งรู้สึกว่ารางวัลนี้ไกลตัวจากหมอมาก แต่ทันทีที่ได้ทราบว่าทางคณะพิจารณาเสนอชื่อหมอเข้ารับรางวัล และหมอก็ได้รับรางวัลนี้ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และภาคภูมิใจมากค่ะ” สำหรับแนวคิด และหลักในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ อาจารย์หมอผุสดีกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 51 ปีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เข้ามาเป็นนักศึกษา หมอมีความสุขในการเรียนและการทำงานเสมอ มีความภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล หมอจะไปสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราชเสมอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตรัสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลว่า “ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ก็ถือว่าต่างเป็นลูกของท่าน ก็นับว่าเรามีสิ่งที่ใกล้เคียงกัน เพราะว่าเป็นลูกของท่านเหมือนกัน และนับด้วยได้ว่ามีพี่น้องจำนวนมากจนน่าชื่นใจ คนที่เป็นพี่น้องควรจะช่วยกันเสมอ มีความสามัคคีกันเพื่อที่จะให้วงศ์ตระกูลชื่อเสียงของตนดี สร้างสรรค์ให้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมมีความเจริญก้าวหน้า หมอคิดว่าพระราชดำรัสนี้ เป็นแรงขับเคลื่อนกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ อาจารย์หมอผุสดีได้ฝากข้อคิดให้กับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านว่า “สิ่งที่คนมหิดลคุ้นเคยมาตลอดคือ พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ พระราชดำรัสนี้เป็นสิ่งที่จริงแท้ที่สุด อยากให้เราทุกคนที่มหิดลปฎิบัติและยึดตามคำพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาให้มั่น สำหรับหมอ ในการทำงานหมอจะตั้งใจ ตั้งสติ และระลึกเสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล แม้เป็นส่วนเล็กๆ แต่ต้องช่วยกันทำดีเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดล”

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ ด้วยวิธีปริทันต์อนุรักษ์หรือวิธีศัลยกรรมปริทันต์ ณ คลินิกปริทันต์ ชั้น 5 และ Prestige Clinic ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่รับค่าแพทย์ ซึ่งท่านมีความประสงค์มอบเงินส่วนนี้ให้คณะ   ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำประโยชน์ต่อไป

Recent post