พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”
March 8, 2019
COSHEM จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง”
March 11, 2019

ผู้บริหารจาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนและเจรจาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

rs3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Tomoyuki Nishioka, Director of the Center for International Exchange และ Professor Takeshi Okamoto, Vice Director of the Center for International Exchange จาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยได้นำชมการเรียนการสอนของนักศึกษาแขนงเซรามิค ห้องเรียนต้นแบบของภาควิชาหูหนวกศึกษา การดำเนินงานของหน่วยต่างๆของวิทยาลัย และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และในวันที่ 8 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และ อาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล เข้าร่วมการเจรจาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่มีมาอย่างยาวนาน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน การจัด International Symposium และการทำวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ยัง NTUT ต่อไป

Recent post