สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล จัดงานสัมมนาประจำปีระดับชาติ The 9th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “จากอดีตสู่ปัจจุบัน สานสัมพันธ์อินเดีย-ไทยผ่านผ้าทอและการแสดง”
March 28, 2019
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ ประจำปี 2562
March 29, 2019

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

int08

26 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการ iNT พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม Road Show ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอขอบคุณภาพจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Recent post