พิธีเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University”
March 4, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
March 4, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ดีเคเอสเอช เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC

DKSH06

4 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC) ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันที่สุดแห่งใหม่ ภายใต้บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สู่การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VentureClub @MUSC ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบาย Thailand 4.0 สร้าง Ecosystem ในการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง Deep Tech Startup ขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างมิติในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนก่อให้เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป และเพื่อให้ครบวงจรในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการทำงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและตัวอย่างต่างๆ ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาเชิงอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นจุดแข็ง และความชำนาญของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ขึ้นในโครงการ VentureClub@MUSC นี้ ซึ่งมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด คุณมาโค่ ฟารีน่า เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะพาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเยี่ยมชมภายในศูนย์แห่งใหม่นี้

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียมาแล้วกว่า 150 ปี เป็นการเพิ่มความสามารถในการบริการด้านโซลูชั่นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งแก่ลูกค้าผู้ที่สนใจ และบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐในการจัดตั้งโครงการ Yothi Medical Innovation District ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีอีกด้วย โดย บริษัท ดีเคเอสเอชเห็นสมควรว่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการจะคืนกำไรให้สู่สังคมโดยบริจาคกลับมาทางคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือเงินทุนพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัยของนักศึกษาต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (DKSH Center of Excellence in Analytical Science at MUSC) ตั้งอยู่ที่อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ภายในอาคารมีพื้นที่สำหรับการจัดตั้ง Startup แล้วยังมีพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมประเภทอื่น เช่น การสัมมนาการอบรมการฝึกปฏิบัติได้อีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศฯ และโครงการ VentureClub@MUSC สามารถติดต่อได้ที่ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2201-5707

Recent post