ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ U.REKA Batch 2
March 27, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานเส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต The Road to World Class Engineers
March 28, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมส่วนงาน เข้าร่วมการประชุม The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ครั้งที่ 14 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

kk__6479923-2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุม The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ครั้งที่ 14 และ Presidents’ Roundtable Meeting “Enhancing Diversity and Inclusivity of International Education” ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมแสดงความเห็นในที่ประชุม “Presidents’ Roundtable Meeting“ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาผู้พิการและความแตกต่างของเพศสภาวะในสถานศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสถานศึกษา

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสนอความคืบหน้าในด้านการสร้างความเป็นนานาชาติในภาคอุดมศึกษาของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Internationalization of Higher Education in Thailand: Current Updates ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และ Dr. Alex Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Building ASEAN Best Practice in ELT Accreditation and Centre Management ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

Recent post