นักศึกษา ICT มหิดล คว้ารางวัล ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

สถาบันวิจัยประชาการและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan
March 15, 2019
วิศวะมหิดลจับมือ TCELS กระทรวงวิทย์ จัดประชุมนานาชาติหุ่นยนต์การแพทย์ The 2019 International Advanced Medical Robotics Symposium (iAMRS 2019)
March 16, 2019

นักศึกษา ICT มหิดล คว้ารางวัล ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

E9316452-C0F8-4806-81F5-68B987441B78

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 5  รางวัล จาก 9 ผลงานที่เข้ารอบ ดังนี้

  หัวข้อพิเศษ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from thai Wikipedia)

โครงการวิบาคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โดยนายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง และนางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 1  

(กำหนดเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15: NAC 2019)

 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

โครงการแอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยนายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน และนายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รางวัลที่ 2 

 หัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application)

โครงการอัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โดยนายชนาธิป พรประสิทธิ์ และนายธนดล บุญเกิด โดยมี ผศ.ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 3 

 โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ

โครงการเกลาโควิช โดยนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร และนายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ โดยมี ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลที่ 3 

 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการโครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โดยนายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ และนายปฏิพล สุวรรณบล โดยมี ดร.กรินทร์ สุมังคะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รางวัลชมเชย

Recent post