มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Institute of Continuing & TESOL Education จาก University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

ทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
March 14, 2019
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน “วันไตโลก”
March 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Institute of Continuing & TESOL Education จาก University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

queenland2

วันที่ 14 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Ms. Renee Winton, Manager Business Development, Institute of Continuing & TESOL Education, the University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางมาเจรจาเพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post