คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
March 7, 2019
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ใน 1 ชั่วโมง”
March 7, 2019

ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of North Carolina at Chapel Hill

visit2

วันที่ 7 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Prof. Rohit Ramaswamy, Public Health Leadership Program, University of North Carolina at Chapel Hill ในโอกาสการมาเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562

โดยในการมาเยือนครั้งนี้ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง Implementation science พร้อมทั้งหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการใช้ Implementation Science ในการขับเคลื่อนนโยบาย Primary Care Cluster ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่มีรูปแบบในการดำเนินการที่เหมาะสม พร้อมนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์และ มหาวิทยาลัย North Carolina at Chapel Hill ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อน Health Literacy โดยมีพื้นที่นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ และมีแนวทางในการพัฒนารายวิชา Implementation science ทั้งไทยและอังกฤษ ให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโทและเอก ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมด้ว

Recent post