ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of North Carolina at Chapel Hill
March 7, 2019
ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
March 7, 2019

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ใน 1 ชั่วโมง”

swim3

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ใน 1 ชั่วโมง” ซึ่งทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้ให้น้องๆที่มีอายุ 6 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น ทั้งชายและหญิง ได้เรียนรู้และฝึกวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ให้สามารถว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ภายใน 1 ชั่วโมง จากทีมผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ ณ สระว่ายน้ำ สิริมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปัจจุบันการจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทย ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของทุกสาเหตุ จากข้อมูลเบื้องต้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 957 คน/ปี หรือ วันละ 3 คน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะเป็นเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียน และยังพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงร้อยละ 20 ของกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งที่เด็กในกลุ่มนี้ควรต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็กช่วยชีวิตตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้

Recent post