ม.มหิดล – กระทรวงการต่างประเทศ หารือความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
March 19, 2019
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP #22)
March 19, 2019

รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม “THE Thailand Rankings Masterclass”

001

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Thailand Rankings Masterclass” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดอันดับของ Times Higher Education โดย Mr. Todd Hornal, THE APAC Regional Director เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Recent post