โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP #22)
March 19, 2019
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำดี เพื่อม.มหิดล
March 20, 2019

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล บรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ในโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง (AMP) รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการจัดการ

ranking11

19 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ในโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 4 ให้กับคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 401 ชั้น 4 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดีรังสิต)

หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 4 มีระยะเวลาทั้งหมด 90 ชั่วโมง (มีนาคม – มิถุนายน 2562) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพิ่มทักษะที่มีความสำคัญในด้านการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะสมรรถนะ และมุมมองด้านการบริหารจัดการระดับสูงในการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อเปิดมุมมองและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีของงานบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กระตุ้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่า และความสำคัญของการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในองค์รวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

หัวข้อการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 Modules ดังนี้ Module I: Thailand 4.0 & Innovation and Human Driven Economy (10.5 ช.ม.) Module II: Fundamental (7.5 ช.ม.) และ Module III: Specialization (60 ช.ม. – 12 ช.ม.ต่อคอร์ส) โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (University Ranking)” ใน Module I ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตั้งแต่สมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ต่อมาในสมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้มีการวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นได้อันดับหนึ่งของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings (THE) ในสมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Webometrics และหากพิจารณาที่ Overall Ranking Score จะพบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศมาได้โดยตลอด โดยมีความโดดเด่นในเรื่อง Life Science ปริมาณงานวิจัย และการอ้างอิงงานวิจัย ตลอดจนสัดส่วนจำนวนนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องงานวิจัย อยากให้มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ทิ้งเรื่องของ “คุณภาพ” งานวิจัยด้วย ซึ่งถึงแม้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจะมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็ยังคงมีจุดแข็งในเรื่องดังกล่าว

ขอขอบคุณภาพจาก CMMU

Recent post