กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน Financial Literacy
March 11, 2019
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเจรจาความร่วมมือในโอกาสเยือน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
March 11, 2019

กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ns1

วันที่ 11 มีนาคม 2562 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลนมแม่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทักษะที่เพียงพอในการประเมิน ส่งเสริม สนับสนุน ปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนภา ตั้งสุขสันต์ ประธานศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย กรรมการศูนย์ฯ และผู้แทนจากกรมอนามัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Recent post