สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
March 4, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
March 5, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

aihd05

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูตและศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต พร้อมแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และกล่าวขอบคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ ตลอดมา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง อรพินท์ สิงหเดช อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ท่านที่ 4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ท่านที่ 5 นายแพทย์จำรูญ มีขนอน อดีีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ในโอกาสได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

ในโอกาสนี้ สถาบันฯ อาเซียน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรผู้ที่ร่วมบุกเบิกสถาบันฯ อาเซียน ในยุคเริ่มต้น มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการเป่าแซกโซโฟน เพลงกล้วยไม้ ซึ่งเป็นเพลงที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต โปรดปราน และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต บุตรชายของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ร่วมเล่นกีตาร์และร้องเพลงขอบคุณที่รักกัน ซึ่งสร้างความประทับใจในบรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักและความผูกพันที่อบอุ่น ภายในงานนี้เอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติของบุคลากร ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ที่ได้รับเข็ม เครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 อีกด้วย

Recent post