คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สำหรับบุคลากรจาก สปป.ลาว

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยการจัดการ
March 28, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม. มหิดล จัดงานสัมมนาประจำปีระดับชาติ The 9th Indian Ideas and Thoughts เรื่อง “จากอดีตสู่ปัจจุบัน สานสัมพันธ์อินเดีย-ไทยผ่านผ้าทอและการแสดง”
March 28, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สำหรับบุคลากรจาก สปป.ลาว

27.3.62 สปป.ลาว_190328_0019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะผู้สำเร็จการอบรมฯ โดยมีท่านพัน พอนสะหวัด เป็นผู้แทนคณะผู้สำเร็จการอบรมฯ กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับและจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมฯ ครั้งนี้กลับไปใช้ในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสปป.ลาว ต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานในพิธีฯ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้สำเร็จการอบรมฯ และกล่าวเปิดงานฯ ดังกล่าว โดยมีพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ประจำปี ค.ศ.2019   ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวให้แนบแน่นขึ้นไป

Recent post